zondag 10 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A.A. Wijlhuizen
Kerkdienst Wilp | Werelddiaconaatszondag | Uitzending O.O.V.


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
- Orgelspel
- Welkom
- Zingen: lied 212: 1,2 en 3:      ‘laten wij zingend deze dag beginnen’
- Begroeting/ Bemoediging
- zingen: lied 212: 4 en 5
- aansteken van de kaars
- Gebed om ontferming
- Als Kyrië en Gloria: 299 j:  ‘Om de mensen en de dieren’
- Gebed bij de opening van de Schriften
- lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 15: 1-11
- Lied 718: 1 en 2 : ‘God die leven’
- Evangelielezing: Marcus 10: 17-27
- L:ied 718: 3 en 4
- Overdenking     
- Orgelspel, gevolgd door: lied 992 : ‘wat vraagt de Heer’
- Inzameling van de gaven en informatie over het project.
- Gebeden en Onze Vader
- Zingen: Lied 117a ‘Gij volken loof uw God en Heer’
- Heenzending en zegen


Collecte
De kop is eraf! Zondag 19 september werd het diaconale project gepresenteerd en werd er voor de eerste maal voor gecollecteerd.
De thermometer zou dus al een klein rood streepje moeten vertonen šŸ˜Š, maar op het moment dat deze kopij wordt geschreven is die collecteopbrengst nog niet bekend.
Giften zijn welkom op het bankrekeningnummer van de diaconie;
IBAN NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oeganda-PLUS.

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

Koffieverkoop t.b.v. Oeganda-PLUS
 
Wanneer : na de kerkdienst op zondag 10 oktober a.s.
Waar : in de kerk van Wilp
Voor : het diaconale project ‘Oeganda Plus’
Dus : neem uw/je portemonnee mee
     
Van harte aanbevolen!!!


 

terug