zondag 5 mei 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst
Voorganger(s): Drs. H.J. Boon


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom / Mededelingen
Moment van Stilte
Aansteken van de kaarsen
Intochtslied: Psalm 98 vs. 1
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 98 vs. 3
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 221
Gebed rondom het Woord
Zingen: Lied 283
Lezingen: Daniël 6 : 2-24
Mattheüs 22 : 34-40
Zingen: Lied 709
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 1010
Aandacht voor de collecte (er wordt toelichting gegeven)
Moment van Gedenken, met aansluitend lied: De mensen van voorbij
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Lied 908 vs. 1,4,7
Zegen
Na de zegen: gezonden AMEN (Lied 431 b)
Tot slot: Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe)


Collecte
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen   - zoals in de frontline van Charkov -   een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Oekraïne

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug