zondag 14 juli 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp
Voorganger(s): Ds. H. Diermanse


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
 ~ Vierde zondag van de zomer ~

OM TE BEGINNEN

 • Orgelspel/pianospel
 • Welkom en mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken kaarsen
 • Aanvangslied: Lied 210: 1, 2, 3
 • Bemoediging en groet
 • Kyriegebed
 • Glorialied: Lied 305

RONDOM HET WOORD
 • Gebed bij de opening van de bijbel
 • Schriftlezing: Psalm 119: 17-18, 37-38, 169-170, 175-176
 • Zingen: Lied 316: 1, 3, 4
 • Evangelielezing: Johannes 15: 1-8
 • Zingen: Lied 653: 1, 5
 • Overweging
 • Zingen: Lied 970

GEBEDEN EN GAVEN
 • Aankondiging collecten
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
            
GEZEGEND VERDER
 • Slotlied: Lied 422
 • Zegen, beantwoord met gezongen Liedboek 431b

Collecte
Stichting Vrienden van DHAN, die zich richt op armoedebestrijding in India, hebben we jaarlijks op ons collecterooster staan. Om daarmee een vervolg te geven op het feit dat we deze stichting drie jaar lang als diaconaal project in de schijnwerpers hebben gezet.
Het geld dat door Vrienden van DHAN wordt verkregen, wordt met name ingezet voor onderwijsprojecten. Omdat onderwijs de spiraal van armoede kan doorbreken. Omdat onderwijs (jonge) mensen zelfbewust maakt en zelfvertrouwen geeft.
‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…’, zeker als die jeugd geschoold is en plannen kan maken voor de toekomst. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 t.n.v. Vrienden van DHAN

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug