zondag 7 april 2024 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp
Voorganger(s): Ds. J.W. Scheurwater


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                      
 • Welkom en mededelingen          
 • Stilte  
 • Aansteken kaarsen                       
 • Aanvangslied                                  ‘In de veelheid van geluiden’ [LB 283, alle verzen]
 • Handdruk
 • Bemoediging en Groet                  
 • Kyriëgebed/Gebed om ontferming [besloten met gezongen kyrie LB 301a]
 • Glorialied/Loflied                             ‘Alle eer en alle glorie’ [LB 305, alle verzen]
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing                                               Jesaja 26: 1-13                             
 • Lied                                                   ‘Jubel God ter eer’ [LB 81: 1, 2 en 4]
 • Lezing                                                Johannes 20: 19-31
 • Lied                                                   ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ [LB 695; 5 verzen]
 • Overdenking
 • Lied                                                    ‘Heer, ik kom bij U’ [LB 891]                    
 • Collecten                                         
 • Moment van gedenken
 • Lied                                                   De mensen van voorbij
 • Dankgebed, voorbeden eneventueel een stil gebed afgesloten met het Onze Vader;
 • Slotlied                                             ‘Vervuld van uw zegen’ [LB 425]
 • Zegen                                               gevolgd door een gezongen Amen (lied 431b)
Collecte
Het is weer de maandelijkse zondag dat we voor het diaconale werk in eigen gemeente collecteren.
Bloemengroet, verdubbeling van een collecte-opbrengst, Kerst- en Pinksterattentie… het wordt allemaal van deze collecte betaald.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug