zondag 26 maart 2023 om 10.00 uur

Klarenbeek | 5e zondag 40-dagentijd | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. E. Fockens


Deze zondag is de 5e zondag in de veertigdagentijd en heet zondag Judica. Het Latijnse woord voor ‘spreek recht’. In Psalm 43 vers 1 staat: ‘Doe mij recht, o God’. Voor al het leed dat ons deze wereld treft vragen wij God om recht te doen.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel  
 • Welkom en mededelingen
 • Voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied: lied 43: 1 en 4 O God, kom mijn geding beslechten
 • Bemoediging en groet 
 • Aansteken kaars(en)  
 • Kyriëgebed
 • Zingen: lied 43: 5
 • Gebed om de opening van het Woord  
 • Lezing: Ezechiël 37: 1 - 14
 • Zingen: lied 610 Zo dor en doods
 • Lezing: Johannes 11: 17 - 27
 • Zingen: lied 948 Als Gij er zijt
 • Uitleg en verkondiging 
 • Zingen: lied 840 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom
 • Aandacht voor de collecten – deze vinden plaats bij de uitgang
 • Moment van gedenken - met aansluitend orgelspel lied 961
 • Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
 • Collecten 
 • Collecte
 • Slotlied: lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zegenbede Zegen 
 • Zegen - Wordt  afgesloten met een gezongen ‘amen’ daarna volgt orgelspel.  

Collecte
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werk-traject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Bangladesh              
www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug