zondag 19 maart 2023 om 10.00uur

Kerkdienst Voorst | 4e zondag 40-dagentijd
Voorganger(s): Ds. H. Boter


De 4e zondag in de veertigdagentijd is aangebroken. Zondag Laetare is het vandaag. Dit is Latijn voor ‘verheugen’. We zijn nu halverwege de veertigdagen en we kijken al vooruit naar de vreugde van Pasen. Daarom is de kleur roze.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel
 • Welkom en mededelingen
 • Voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied: Psalm 122
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken van de kaarsen
 • Kyriegebed
 • Zingen: lied 275
 • Gebed bij de opening van het woord
 • Schriftlezing: Johannes 14:1-7
 • Zingen: lied 314
 • Verkondiging
 • Zingen: 653:1, 6 en 7
 • Inzameling van de gaven
 • In memoriam
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen: lied 536
 • Wegzending en zegen

Collecte
Giften voor het plaatselijke werk zijn zeer welkom. Van hieruit worden bloemengroet, Kerst- en Pinksterattenties bekostigd. En van hieruit probeert de diaconie baten en lasten in balans te houden.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug