zondag 15 januari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. E. Fockens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Orgelspel  
Welkom en mededelingen
Voorbereidingsgebed
Aanvangslied: lied 527: 1, 2 en 5
Bemoediging en groet 
Aansteken kaars(en)  
Kyriëgebed
Glorialied: lied 111: 1 en 3
Gebed om de opening van het Woord  
Lezing: Jesaja 62: 1 - 5
Zingen: lied 176: 1 en 3
Lezing: Johannes 2: 1 - 11
Zingen: lied 525
Uitleg en verkondiging 
Zingen: lied 793
Aandacht voor de collecten – deze vinden plaats bij de uitgang
Moment van gedenken - met aansluitend orgelspel lied 961
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader
Slotlied: lied 425
Zegenbede Zegen 
Zegen - Wordt  afgesloten met een gezongen ‘amen’ daarna volgt orgelspel.  Collecte
De laatste jaren waren we gewend eind oktober voor het Bijbelgenootschap te collecteren, daarmee een relatie zoekend met de jaarlijkse Bijbelzondag.
In 2023 wordt Bijbelzondag echter niet gehouden eind oktober, maar op 22 januari. Hierdoor valt Bijbelzondag samen met de ‘Zondag van het Woord van God’ van de Rooms-Katholieke Kerk.
Omdat we, volgens afspraak, volgende week de Oecumenische Omroep Voorst op het collecterooster hebben staan, hebben we de collecte voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een week naar voren gehaald.
IBAN: NL74 SNSB 0266 3808 08


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug