zondag 8 januari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Nieuwjaarsreceptie
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Na Kerst belanden we in de zondagen van Epifanie. Epifanie betekent ‘verschijning’. We staan in het nieuwe kalenderjaar in de bijbelverhalen stil bij Christus’ verschijnen onder ons. Het kind groeit op tot een man. Waar komen wij Hem tegen in ons leven?  

Op zondag 8 januari 2023 komen we in de kerk van Klarenbeek bijeen om een zegen te vragen over het nieuwe jaar. Jezus schuift regelmatig aan bij onze tafels. Ook deze morgen. Hij schuift aan bij de zussen Martha en Maria. Hoe zoeken zij balans in hun leven?
‘Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt.’ Een mooi bezinningsmoment, ook voor ons, nu we een nieuw jaar in gaan.

Na de dienst is er een nieuwjaarsreceptie. Van harte welkom!Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
TOENADERING

Welkom en mededelingen
Voorbereidingsgebed

Aanvangslied: ld. 513 : 1,2
Stilte
Bemoediging en groet
Lied 513 : 3,4
Gebed om ontferming
Lied 413 : 1,3

HET WOORD

Inleiding
Lied 283 : 1,2,4
Schriftlezing: Lukas 10 : 38-42
Lied 313 : 5
Uitleg en verkondiging
Lied 905 : 1,2,3

HERDENKEN, DANKEN, GEVEN, ZEGEN

Herdenking overledenen
Orgelspel ld 961
Aandacht voor de collecte
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Ps. 27 : 2
Zegen

NIEUWJAARSRECEPTIE met speech van onze voorzitter Henk Hoogmoed

Collecte
Als diaconie hadden we sowieso al warme gevoelens bij het werk van Stichting WHOE.
Dit omdat deze stichting hulptransporten verzorgt naar de meest arme landen van Europa, waaronder Moldavië.

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, heeft onze support zich uitgebreid. U weet wellicht nog dat ook de collecte van de Ker(k)misviering in Klarenbeek voor WHOE was bestemd.
De kracht van WHOE is dat men zèlf contacten heeft in Oost-Europa. En dat men in contact staat met de Oekraïense ambassade. Dat geeft het vertrouwen en de overtuiging dat de goederen niet in verkeerde handen vallen, maar dààr terecht komen waar ze het meest nodig zijn.

De stichting WHOE is ANBI-erkend.
IBAN:
NL53 ABNA 0432 4550 94

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug