zondag 11 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. M. van der Velden


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom, mededelingen, voorbereidingsgebed door ouderling 
 • Intochtslied: Lied 216 
 • Groet en bemoediging 
 • Aansteken kaars 
 • Inleidende woorden 
 • Kyriëgebed 
 • Glorialied: Lied 136: 1, 12 en 13 
 • Gebed van de zondag (verlichting met de Heilige Geest) 
 • Lezing OT: Jesaja 2: 2-5 
 • Lied 447: 1 en 3 
 • Lezing NT: Mattheüs  17: 14-20 
 • Lied 538:  4 
 • Uitleg 
 • Lied 737: 1,2,3,4,5 
 • Collecte 
 • Bericht van overlijden.  
 • De organist speelt lied 961 
 • Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 • Slotlied: 978: 1 en 4 
 • Zegen 


Collecte
De Geode in Apeldoorn is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, waar o.a. onze gemeenteleden Mark en Frank Kleverwal wonen. Met plezier wonen, voeg ik daar graag aan toe. Dat zal met de kleinschaligheid te maken hebben, maar zeker ook met de kring van ouders en anderen die op hartelijke wijze bij De Geode betrokken zijn.
De stichting bekostigt een aantal speciale wensen van cliënten die niet via de reguliere geldstromen zoals de WLZ en WMO zijn te realiseren.
Dit collectedoel keert jaarlijks terug op ons collecterooster, omdat we het vanuit de diaconie een warm hart toedragen.
IBAN: NL36 RABO 0121 0187 41 t.n.v. Vrienden van de Geode

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug