zondag 10 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Drs. L.C. Bulens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel 
 • Welkom en mededelingen 
 • Voorbereidingsgebed                  
 • Aanvangslied: 84 vers 1 en 6              
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en) 
 • Kyriëgebed         
 • Glorialied: 869 vers 1           
 • Gebed om de opening van het Woord 
 • Lezing: Lucas 10, 25 - 37                 
 • Lied: 320 vers 1, 3 en 4         
 • Overweging
 • Lied: 860 vers 1, 3 en 4           
 • Gedachtenis
 • Gebeden (afgesloten met Onze Vader)
 • Aandacht voor collecten
 • Slotlied: 909 vers 1 en 3
 • Uitzending en zegenbede    
Collecte
Als diaconie blijven we de organisaties volgen met wie we in het verleden een band hebben opgebouwd. Zo collecteren we vandaag voor Stichting Vrienden van DHAN (India). Drie jaar lang hebben we ons, met ons diaconale project, voor die stichting ingezet.
De DHAN-Foundation is een NGO* die zich op tal van terreinen inzet voor de armsten van de armen in India. Vaak zijn dat de Dalits, ook wel ‘onaanraakbaren’ of ‘kastelozen’ genoemd.
De Nederlandse steunstichting Vrienden van DHAN zamelt met name geld in voor onderwijsprojecten. Omdat onderwijs de kans op een betere toekomst vergroot en op die manier de neerwaartse spiraal van armoede doorbroken kan worden.
Van harte aanbevolen! www.vriendenvandhan.nl / www.dhan.org
IBAN: NL77 RABO 0120 2603 36 t.n.v. Vrienden van DHAN
*Non-governmental organization = maatschappelijke organisatie

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug