zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Drs. L.W. Ekker


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Welkom door ouderling.
Intochtslied: Psalm 119: 1 en 6.
Votum en groet.
Zingen: Psalm 119: 40.
Aansteken kaars(en), ook thuis.
Kyriegebed.
Zingen: Lied 212.        

Gebed van de zondag.
Lezing: 1 Koningen 19: 9b-18.
Zingen: Lied 313: 1, 2.
Lezing: Matteüs 11: 25-30.
Zingen: Lied 313: 4, 5.
Preek.
Stilte.
Orgelspel.
Zingen: Lied 23c.

Gebeden.
Collecte.
Slotlied: Lied 150a: 1, 3, 4.
Zegen.
Gezongen Amen.


Collecte
Vandaag ontvangen we een geschenk: De NBV21, een vernieuwde vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, speciaal bedoeld voor het gebruik in de zondagse eredienst.
Een vernieuwde vertaling om als gemeenteleden Gods Woord opnieuw te ontdekken.
We doen als Protestantse gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp ook graag iets terug: namelijk een diaconale collecte voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Om hen in staat te stellen hun missie waar te maken: ervoor zorgen dat alle mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel.
IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug