Zondag 2 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Klarenbeek | O.O.V.-uitzending


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel 
 • Welkom en aanvangsgebed         
 • Aanvangslied: Psalm  98
 • Bemoediging en drempelgebed
 • Licht ontsteken
 • Kyriëgebed, gebed om licht                 
 • Gloria: Lied 632  
 • Gebed van de zondag  / om de Geest
 • Lezing: Johannes 15 vers 1 t/m 8     
 • Zingen: Lied 256 – Taizé          
 • Verkondiging 
 • Lied: Lied 377 vers 1, 4 t/m 6
 • Aandacht voor collecten 
 • Gebeden  
 • Dankgebed, eindigend in het ‘Onze Vader’
 • Slotlied: Lied 653 vers 1, 5 en 7           
 • Wegzending  
 • Zegen 
 • Orgelspel


Collecte
De eerste zondag van mei leek ons een mooie zondag om voor Stichting Vrienden van de Geode te collecteren. De Geode is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke handicap, waar o.a. onze gemeenteleden Mark en Frank Kleverwal wonen. Met plezier wonen, voeg ik daar graag aan toe. Dat zal met de kleinschaligheid te maken hebben, maar zeker ook met de kring van ouders en anderen die op hartelijke wijze bij de Geode betrokken zijn.
De bewoners van de Geode hebben een aantal speciale wensen. Wensen die niet via de reguliere geldstromen zoals de WLZ en WMO zijn te realiseren, zoals schommelboot, duofiets en massagematras.
Dit collectedoel keert jaarlijks terug op ons collecterooster omdat we het vanuit de diaconie een warm hart toedragen.
IBAN: NL36 RABO 0121 0187 41   www.vriendenvandegeode.nl

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug