Zondag 21 mrt 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. M. van der Velden
Kerkdienst Voorst | 5e zondag 40-dagentijd

De verkiezingen zijn geweest. Er moet nu recht gedaan worden aan de kiezers. 
Soms twijfelen we daar nog weleens aan. God niet. Hij gaat voor recht. 
De 5e zondag van de 40-dagen gaat daarover: Doe mij recht! 
Samen horen en bidden we om een rechtvaardige wereld. Luister je mee?

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Orde van dienst
“De hongerigen voeden”

 • Welkom, mededelingen,
 • Openingslied Psalm 122: 1
 • Bemoediging en groet
 • Inleidende woorden
 • Kyriegebed
 • Lied: 576b: 4
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 23 en Johannes 12: 20-26
 • Lied 537: 2 en 4
 • Overweging
 • Lied 995
 • Over de collecte
 • Voorbeden en Onze Vader
 • Slotlied: 713: 1,2 en 5
 • Zegen
Collecte
Er zijn momenteel geen bloemen vanuit de wekelijkse kerkdiensten. Daarom wordt er minder geld aan bloemen uitgegeven.
Daar staat tegenover dat de diaconie de bijdragen voor Vluchtelingenwerk Gemeente Voorst verdrievoudigd. Een hartelijke aanbeveling om een gift te bestemmen voor het werk ter plaatse blijft dus onverminderd van kracht.
IBAN: rekeningnummer diaconie, o.v.v. PDW

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug