Zondag 20 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Kerkdienst Voorst

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Coranda van der Lit, Joke van Reen, Peter Pelgrum en Aart Groothuis

Orde van dienst

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied Psalm 146 c Alles wat adem heeft love de Here;  coupletten 1, 2, 7
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken van de kaars(en)
 • Drempelgebed
 • Lied 687 wij leven van de wind
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezing:
  • Mattheüs 13:44-52
  • Romeinen 8:26-30
 • Lied 991 De eersten zijn de laatsten; coupletten 1,2,3,4,7,8
 • Overdenking
 • Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
 • Gebeden
  • Voorbede
  • Onze Vader
 • Collecte aankondigin
 • Slotlied 871 Jezus zal heersen waar de zon
 • Zegen
 • Orgelspel

Collecte | Help slachtoffers Beiroet – actie voor getroffenen explosie Libanon
Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn honderden doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Deze ramp komt daar bovenop.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.
De kerkelijke gemeenten wordt om gebed en financiële hulp gevraagd.
Als gezamenlijke diaconieën hebben we besloten de diaconale collecte van zondag 20 september voor de slachtoffers van Beiroet te bestemmen. Ook zullen we in onze septembervergadering beslissen welk bedrag we uit ons Noodfonds Wereldwijd naar Kerk in Actie zullen overmaken ten behoeve van hulp en opbouwwerk in Beiroet.

De vraag om gebed en financiële hulp delen we graag met u.

            Bid mee voor Beiroet
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.

We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.


IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. ‘Slachtoffers explosie Beiroet’
www.kerkinactie.nl

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug