Zondag 2 aug 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Voorst

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Orde van dienst

 • Orgelspel  
 • Welkom en consistoriegebed
 • Aanvangslied: Psalm 92 vers 1, 7 en 8    
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken van de kaars(en)
 • Kyriëgebed: Lied 299e                      
 • Gloria: Lied 103e                
 • Gebed van de zondag                                            
 • Lezing: Matteüs 14 vers 13 – 21
 • Zingen: Lied 383                    
 • Overweging                                                    
 • Zingen: Lied 835            
 • Gebeden   
  Afgesloten met het Onze Vader      
 • Aandacht voor de collecten
 • Slotlied: Lied 834  of 416    
 • Zegenbede: Er volgt een gesproken ‘Amen’.
 • Orgelspel                

Collecte
Lepra (de ziekte die in de Bijbel melaatsheid wordt genoemd) is een ziekte die de huid en zenuwen aantast. Als gevolg daarvan kunnen gevoelloze vlekken op de huid ontstaan, kunnen spieren in handen, voeten en oogleden verzwakken en kunnen handen en voeten zelfs gevoelloos worden.
Daar komt bij dat lepra heel erg besmettelijk is. Mensen met lepra krijgen behalve met hun handicap dus ook met een groot sociaal isolement te maken.
De Leprastichting wil door vroege opsporing, behandeling en revalidatie bewerkstelligen dat er ook voor leprapatiënten weer nieuw leven aanbreekt.
www.leprastichting.nl
IBAN: NL84 INGB 0000 050 500

Collecteren ten tijde van corona
Ook nu de kerkdiensten in voorzichtige vorm weer worden opgestart, blijven we het IBAN nummer van de collectebestemmingen vermelden.
Mogelijk bent u niet in staat om fysiek naar een kerkdienst te komen, of vindt u het nog te risicovol.
U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug