Avondmaalsproject

Avondmaalsproject
Stichting VisiteClowns
Aan de Avondmaalscollecte ligt een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren. Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korintiërs 10 en 11. De gemeente bracht haar gave in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.
Na de Voedselbanken (2019), Hart voor Moldavië (2020) en Schuldhulpmaatje (2021) hebben we dit jaar Stichting VisiteClowns als Avondmaalsproject gekozen.

Weliswaar draagt Stichting VisiteClowns niet bij aan bestrijding van armoede, ongelijkheid en uitsluiting in materiële zin, maar wèl aan bestrijding van armoede, ongelijkheid en uitsluiting als het om contact-hebben gaat. Stichting VisiteClowns richt zich op mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. Men probeert zoveel mogelijk cliënten in zorginstellingen te bereiken en zorginstellingen ervaren de clowns en hun werk als een meerwaarde in de zorg.

IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. Stichting VisiteClowns
 
terug