ANBI Streekgemeente ANBI Streekgemeente

 

STREEKGEMEENTE KLARENBEEK-VOORST-WILP
BEHORENDE TOT DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

 

 • Naam ANBI:

 • Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp

 • RSIN/Fiscaal nummer:

 • 8255.90.462

 • Website adres:

 • http://www.kerkklarenbeekvoorstwilp.nl 
 • E-mail:

 • streekgemeentekvw@kerkvoorst.nl

 • (Post)adres/bezoekadres:

 • Rijksstraatweg 65

 • Postcode:

 • 7383 AL

 • Plaats:

 • Voorst

 

De Streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp is sinds 1 juni 2017 een officieel samenwerkingsverband van de zelfstandige Protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp. 
Deze gemeenten behoren alle tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier voor Besluit Classis

De streekgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. (ordinanties 2-17; 2-19; 11-5-1,2 van de kerkorde)

 

DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
Bepalingen De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota


ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp.

DE STREEKGEMEENTE KLARENBEEK-VOORST-WILP

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de streekgemeente ligt bij de streekkerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de afzonderlijke gemeentes van Klarenbeek, Voorst en Wilp en telt 10 leden.

Het Streekcollege van kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De streekkerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de streekkerkenraad als het streekcollege, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal 
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Beleidsplan
Op deze website vindt u het beleidsplan 2018-2023 van onze streekgemeente onder ‘Streekgemeente’.


Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze streekgemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op
 www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het Streekcollege van Kerkrentmeesters en het Streekcollege van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
 
 
FINANCIËLE VERANTWOORDING STREEKGEMEENTE
Jaarrekening 2019

Toelichting

Algemeen:
a. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
b. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
 
De streekgemeente:
De streekgemeente Klarenbeek-Voorst-Wilp ontvangt jaarlijks van de 3 afzonderlijke, plaatselijke gemeenten een
van tevoren afgesproken bedrag om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Deze afzonderlijke gemeenten vragen elk jaar aan de kerkleden via de Actie Kerkbalans om een bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Het is mogelijk, dat deze plaatselijke gemeenten ook nog beschikken over enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms zijn delen van dit vermogen aan die gemeente(n) nagelaten met een specifieke bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden in de regel aangewend voor het werk van de gemeente.
 
De jaarrekening
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt door de streekgemeente besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de kerkelijk werkers en aan de organisatie van gezamenlijke activiteiten.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie.
 
De begroting
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

terug