ANBI ANBI
De Protestantse Gemeente van Wilp
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Wilp en haar diaconie.
A. Algemene gegevens
Naam: Protestantse Gemeente Wilp
RSIN (fiscale nummer): 002532359
Naam : Diaconie van de Protestantse Gemeente Wilp
Contactgegevens:
Kerkstraat 35
7384 AS Wilp
email: info@kerkwilp.nl
website: www.kerkwilp.nl
B. Samenstelling bestuur
De Protestantse Gemeente Wilp wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
C. Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Wilp  worden samengevat in de woorden van de apostel Paulus:
‘Samen zijn we één lichaam in Christus
en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Laat je enthousiasme niet bekoelen,
maar laat je aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Wees blij met wie zich verblijdt,
heb verdriet met wie verdriet heeft.’
(Romeinen 12: 5. 11. 15)
De hieruit afgeleide doelstelling van de diaconie is:
Het opkomen voor kwetsbare en onrechtvaardig behandelde mensen in nood, veraf en dichtbij.
D. Beleidsplan 
Het beleidsplan van Protestantse Gemeente Wilp en haar diaconie bestaat uit vier actieplannen gericht op de toekomst.
De verbindende schakel in deze toekomst visie is ons motto  “veelkleurigheid”  waarmee de Protestantse Gemeente Wilp in een veranderende samenleving het religieuze aspect  wil benadrukken. In deze veranderende samenleving past;
–  continuering van onze geloofsbeleving en handelen, zoals verwoord in de doelstelling.
–  verbinding  blijven zoeken met onze jongeren, binnen en buiten de muren van de kerk,
–  een goede onderlinge communicatie met de gemeenteleden met inzet van alle (moderne) middelen,
–  het besef te mogen werken met gemotiveerde vrijwilligers die het “samen zijn wij één” uitdragen.
–  leniging van de nood in de wereld (veraf en dichtbij)
–  de samenwerking met protestantse buurgemeenten, Voorst en Klarenbeek.
–  de lasten van het kerkgebouw te delen met belanghebbenden buiten de Protestantse Gemeente
–  de toevertrouwde “talenten” investeren in continuering en zaken die aantrekkingskracht vergroten.

Jaarrekening 2019 Baten en Lasten

Jaarrekening Diaconie 2018


 
terug