Avondmaalsproject Avondmaalsproject
Nadat we enige jaren Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst als Avondmaalsproject hebben gesteund, is er met ingang van 2019 een nieuw project gekozen. En wel: de Voedselbank.

Vanuit onze drie gemeenten hebben we contacten met de voedselbanken in Apeldoorn, Zutphen en Deventer. De opbrengsten van alle avondmaalscollectes tezamen zullen daarom gelijkelijk over genoemde voedselbanken worden verdeeld.
 
 
Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN Diaconaal project Streekgemeente: Stichting Vrienden van DHAN

Uitleg van het logo: India en Nederland reiken elkaar de hand.
Door de hulp die geboden wordt, worden donkere omstandigheden steeds lichter.         
 
De Streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp gaat zich enkele jaren inzetten voor kansarme kinderen in India.
Met name in het arme zuiden van India leven veel gezinnen die rond moeten zien te komen van minder dan $ 1 per dag.
Stichting Vrienden van DHAN ondersteunt vanuit Nederland het werk van DHAN Foundation India die daar ontwikkelingswerk verricht.
DHAN Foundation India is een NGO = een Niet-Gouvernementele Organisatie.
Dat wil zeggen: een organisatie onafhankelijk van de overheid. Het geld gaat dus niet op aan bureaucratie, blijft ook niet aan een strijkstok hangen, maar wordt echt aan projecten besteed.
  
De Streekgemeente heeft zich verbonden aan twee onderwijsprojecten:
een project voor kinderen die achter blijven omdat ze wat langzaam leren; vergelijkbaar met Remedial Teaching zoals we dat in Nederland kennen
een project waar kinderen worden opgevangen die min of meer aan hun lot worden overgelaten, omdat hun ouders als waarzeggers rondtrekken en vaak weken lang van huis zijn.
 
Voor giften is het volgende nummer beschikbaar:
Diaconie Voorst, rekeningnummer NL44 RABO 0366 2062 73, o.v.v. India.
De diaconie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunnen giften fiscaal gunstig worden afgetrokken van de belasting.
 
Wilt u meer informatie:
www.dhan.org = DHAN Foundation India
www.vriendenvandhan.nl = de Nederlandse steunstichting
 
In het kerkblad Op Streek wordt maandelijks een stukje opgenomen over het leven in India en het werk dat DHAN Foundation daar verricht.
 
Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | A tot en met E Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | A tot en met E
A – armoede en analfabetisme
De A staat voor armoede. Hoewel India tot de BRIC-landen behoort, met nieuwe bloeiende economieën, leeft 25% van de Indiase bevolking onder de armoedegrens. DHAN Foundation spant zich in om die armoede de wereld uit te bannen.
De A staat ook voor analfabetisme. Grote groepen mensen hebben, vanwege hun armoede, nooit de gelegenheid gehad te leren lezen of schrijven. Dat verkleint de kans om een baan te vinden en leidt er soms toe dat mensen als waarzegger rond trekken om aan inkomsten te komen.
Ouders die analfabeet zijn, kunnen op hun beurt hun kinderen niet helpen bij schoolwerk.
Die negatieve spiraal hopen we met onze steun aan onderwijsprojecten te doorbreken.B – bananen en bloemenslingers
De B staat natuurlijk voor bananen. Als je in India bent, kun je daar niet omheen. Je wilt er ook niet omheen, want het eten in India is zo anders en zo ‘spicy’ dat het eten van bananen een heel probaat middel is om de spijsvertering op orde te houden.
Maar de B staat met name voor bloemenslingers.
Die bloemenslingers zijn prominent aanwezig. Vrouwen dragen vaak een kleine slinger van geurende jasmijn in hun haren, de taxichauffeurs hebben een kleine quirlande aan hun binnenspiegel hangen, bij een ceremonie worden gasten vaak welkom geheten met een bloemenslinger. En de bloemenslingers zijn bedoeld voor huwelijken, verjaardagen, religieuze feesten en crematies of begrafenissen. Komend uit het calvinistische Nederland, komen de bloemenslingers op je af als een fascinerend onderdeel van de Indiase samenleving.C – cultuurschok en Christenen
De C staat allereerst voor cultuurschok. India is fascinerend, hectisch, sprookjesachtig, chaotisch, kleurrijk, magisch en overweldigend tegelijk. Oftewel: India is incredible = ongelooflijk.
De C slaat ook op het aantal Christenen, 2.3% van de Indiase bevolking.
80% van de bevolking (± 900 miljoen mensen) hangt namelijk het hindoeïsme aan; 14% (ca. 120 miljoen) rekent zich tot de islam. Ook heb je nog Jodendom, boeddhisme, sikhisme en jainisme.
De Christenen vormen met z’n allen zo’n 18 miljoen gelovigen.
Christenen krijgen het in India steeds moeilijker, omdat de overheid een strategie voert om van het land een hindoestaat te maken, hoewel er officieel vrijheid van godsdienst en een scheiding tussen kerk en staat bestaat.
Met name onder de allerarmsten in India (waarvoor DHAN Foundation werkt) komen relatief gezien veel Christenen voor. Het Christendom leert immers dat ‘alle mensen voor God gelijk zijn’.
Dit in tegenstelling tot het hindoeïsme dat via het zgn. kastenstelsel de samenleving in groepen verdeelt en ongelijkheid in stand houdt.
Soms merk je aan de naam van iemand, dat hij/zij een Christen is: Joshua (God is redder) of Godfrey (vrede van God). Soms wordt het duidelijk als je een project bezoekt waar mensen geleerd hebben met handgemaakte schilderijtjes een inkomen te verdienen.D – Drink(water)
Drinkwater is heel erg schaars in India. De beschikbaarheid over water is sowieso een probleem.
Ga maar eens naar Google. Als je India en water typt, kom je haast vanzelfsprekend bij India Water Crisis terecht.
India is afhankelijk van moesson regens: in 2 of 3 opeenvolgende maanden valt er regen waarna het weer 9 of 10 maanden droog is.
De moesson regens hebben de laatste jaren een grillig karakter gekregen: of veel te weinig, of hevige overstromingen. In India is de klimaatverandering dus problematisch aanwezig. Daarnaast speelt een rol dat lang niet altijd de kennis voorhanden is om dat regenwater op te vangen in spaarbekkens en om het te zuiveren. Jarenlange overheersing door de Engelsen, armoede en analfabetisme spelen hier allemaal in mee.
De Streekgemeente heeft twee onderwijsprojecten geadopteerd, maar het hadden ook waterprojecten kunnen zijn. Net zo van belang. Vrouwen of kinderen moeten soms uren met waterkannen op hun hoofd lopen om aan drinkwater te komen.E – afleggen van de Eed
Je kunt niet zeggen dat de zaal een gezellige sfeer heeft. Er hangen slingers in schreeuwerige kleuren en het is warm. Maar alle stoelen zijn bezet; er moeten zelfs mensen staan.
Iedereen is in afwachting van het plechtige gebeuren: het afleggen van de eed, waarin nieuwe DHAN-medewerkers plechtig verklaren zich in te zullen zetten voor de mensen van de arme gemeenschappen. Dit gebeurt jaarlijks op 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi.
Op die datum is de ontwikkelingsorganisatie DHAN India in 1997 opgericht en daarom wordt op die dag de Jaarvergadering gehouden.
Het is doodstil als vanuit de gezamenlijke monden klinkt: “We value working with the poor communities … enz.”
“Wij beloven ons in te zetten voor de mensen van de arme gemeenschappen door samen met hen nieuwe manieren te ontwikkelen om hun levensomstandigheden blijvend te verbeteren.”

Indrukwekkend en ontroerend om deze eedaflegging mee te maken.
Bemoedigend ook: dat er telkens opnieuw mensen uit de Indiase samenleving zijn die zich (een aantal jaren) in willen zetten voor dat deel van de bevolking (25%) dat onder de armoedegrens leeft.

F – fiets / figuren op de grond voor de deur van het huis
Nederland mag een fietsland zijn… in India weet men er ook raad mee.
Men vervoert z’n complete handel vaak per fiets.
In Nederland kennen we niet de figuren die men in Zuid India, bij wijze van versiering, aanbrengt op de grond voor de deur van het huis en in gebedsruimtes.
Het is een kunstvorm die dagelijks tot uitdrukking komt omdat deze rituele diagrammen iedere ochtend op de grond worden gestrooid. Het is een 5000 jaar oude traditie, die is overgedragen van moeder op dochter. De vrouwen maken eerst een stippenpatroon en tekenen sierlijke lijnen symmetrisch rondom deze stippen, of van stip tot stip, of verschillende combinaties hiervan.
De figuur die voor die dag wordt gekozen, zegt iets over die dag, het seizoen, een feest of een bezoek.
Het Indiase woord voor zo’n stippendiagram is: kolam.
Traditioneel werd zo’n figuur van rijstpoeder gemaakt. Ook om de omgeving (insecten) te voeden. Tegenwoordig zijn ze vaak van granietgruis.G – geld / Gandhi
Met één foto hebben we maar liefst 2 keer de G te pakken: geld en Gandhi.
De wettelijke munteenheid in India is de Indiase roepie (INR). Deze werd in 1835 door de Britten ingevoerd in India als de zilveren roepie. Na het verkrijgen van de onafhankelijkheid in 1947 werd deze omgedoopt tot de Indiase roepie.
Op de bankbiljetten prijkt de afbeelding van Mahatma Gandhi.
Deze Indiase godsdienstige en politieke leider wilde dat zijn land onafhankelijk werd van de Britten en werd de voorman van de onafhankelijkheidsstrijd. Het bijzondere was dat hij deze strijd voerde op een geweldloze manier, dus zonder de wapens op te nemen.
Zijn eigen levenseinde ging wel gepaard met geweld, want hij werd op 30 januari 1948 vermoord.
Gandhi wordt door velen beschouwd als de geestelijk vader van India. (Hebben we zowaar weer een G.)H – haardracht
Er is mij in India al een paar keer gevraagd ‘of ik wel een vrouw ben’.
Ik heb namelijk kort haar… en dat is voor Indiase vrouwen ondenkbaar.
Ik heb enkele vrouwen uit de arme bevolkingslaag (waarvoor DHAN zich sterk maakt) gefotografeerd en ook enkele vrouwen uit meer welgestelde kringen. De laatsten dragen vaak bloemversieringen in hun haar.  

I – IT en internetcafé
DHAN Foundation India houdt zich ook bezig met IT-projecten.
Zo kiest men dorpen uit waarvan de bevolking ontzettend arm is, met een hoog percentage analfabetisme. In die dorpen wordt iemand uitgezocht die het in zich heeft om tot ‘operator’ (iemand die een computer kan bedienen) opgeleid te worden.
Vervolgens krijgt het betreffende dorp de beschikking over 1 computer die in een zogenaamd ‘internetcentrum’ komt te staan.
In eerste instantie denk je dat die ongeletterde bevolking daar toch niets aan heeft, maar niets is minder waar:
Via die ene computer (met webcam) kan men alfabetiseringscursussen geven. Of kan men contact maken met een oogziekenhuis (er zijn in India namelijk veel mensen met oogproblemen).
Men kan zelfs een ziek dier (meestal een geit) voor de webcam zetten en contact zoeken met een veterinair centrum.
De foto laat zien hoe zo’n internetcafé er uit ziet. De mevrouw in oranje saree is als ‘operator’ aan dit centrum verbonden. De meneer in het blauw sprak een woordje Engels en fungeerde als tolk.J – Jaarvergadering
In groten getale komen ze aangereden: de vrouwen die op weg zijn naar de Jaarvergadering van hun federatie. Er is ook een aantal mannen aanwezig. Omdat het percentage analfabetisme onder  vrouwen vaak hoger is dan onder mannen zijn het namelijk de mannen die de resultaten op papier hebben gezet en daarvan de vrouwen op de hoogte kunnen stellen.

In dit verband een klein stukje uitleg over de wijze waarop DHAN India werkt:
DHAN Foundation zet zich in voor honderdduizenden arme families in dorpen en sloppenwijken.
Om de zelfwerkzaamheid van deze mensen zo veel mogelijk te stimuleren, wordt gewerkt met zelfhulpgroepen, van zo’n 15 à 20 vrouwen of boeren. Deze zelfhulpgroepen zijn georganiseerd in clusters en die weer in federaties.
Een federatie kan bestaan uit ca. 3000 mensen.
  • de vrouwen maken meestal deel uit van microfinancieringsprojecten
  • de mannen zijn veelal georganiseerd rond water en landbouwprojecten voor boeren
 
Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | F tot en met J Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | F tot en met J
F – fiets / figuren op de grond voor de deur van het huis
Nederland mag een fietsland zijn… in India weet men er ook raad mee.
Men vervoert z’n complete handel vaak per fiets.
In Nederland kennen we niet de figuren die men in Zuid India, bij wijze van versiering, aanbrengt op de grond voor de deur van het huis en in gebedsruimtes.
Het is een kunstvorm die dagelijks tot uitdrukking komt omdat deze rituele diagrammen iedere ochtend op de grond worden gestrooid. Het is een 5000 jaar oude traditie, die is overgedragen van moeder op dochter. De vrouwen maken eerst een stippenpatroon en tekenen sierlijke lijnen symmetrisch rondom deze stippen, of van stip tot stip, of verschillende combinaties hiervan.
De figuur die voor die dag wordt gekozen, zegt iets over die dag, het seizoen, een feest of een bezoek.
Het Indiase woord voor zo’n stippendiagram is: kolam.
Traditioneel werd zo’n figuur van rijstpoeder gemaakt. Ook om de omgeving (insecten) te voeden. Tegenwoordig zijn ze vaak van granietgruis.G – geld / Gandhi
Met één foto hebben we maar liefst 2 keer de G te pakken: geld en Gandhi.
De wettelijke munteenheid in India is de Indiase roepie (INR). Deze werd in 1835 door de Britten ingevoerd in India als de zilveren roepie. Na het verkrijgen van de onafhankelijkheid in 1947 werd deze omgedoopt tot de Indiase roepie.
Op de bankbiljetten prijkt de afbeelding van Mahatma Gandhi.
Deze Indiase godsdienstige en politieke leider wilde dat zijn land onafhankelijk werd van de Britten en werd de voorman van de onafhankelijkheidsstrijd. Het bijzondere was dat hij deze strijd voerde op een geweldloze manier, dus zonder de wapens op te nemen.
Zijn eigen levenseinde ging wel gepaard met geweld, want hij werd op 30 januari 1948 vermoord.
Gandhi wordt door velen beschouwd als de geestelijk vader van India. (Hebben we zowaar weer een G.)H – haardracht
Er is mij in India al een paar keer gevraagd ‘of ik wel een vrouw ben’.
Ik heb namelijk kort haar… en dat is voor Indiase vrouwen ondenkbaar.
Ik heb enkele vrouwen uit de arme bevolkingslaag (waarvoor DHAN zich sterk maakt) gefotografeerd en ook enkele vrouwen uit meer welgestelde kringen. De laatsten dragen vaak bloemversieringen in hun haar.  

I – IT en internetcafé
DHAN Foundation India houdt zich ook bezig met IT-projecten.
Zo kiest men dorpen uit waarvan de bevolking ontzettend arm is, met een hoog percentage analfabetisme. In die dorpen wordt iemand uitgezocht die het in zich heeft om tot ‘operator’ (iemand die een computer kan bedienen) opgeleid te worden.
Vervolgens krijgt het betreffende dorp de beschikking over 1 computer die in een zogenaamd ‘internetcentrum’ komt te staan.
In eerste instantie denk je dat die ongeletterde bevolking daar toch niets aan heeft, maar niets is minder waar:
Via die ene computer (met webcam) kan men alfabetiseringscursussen geven. Of kan men contact maken met een oogziekenhuis (er zijn in India namelijk veel mensen met oogproblemen).
Men kan zelfs een ziek dier (meestal een geit) voor de webcam zetten en contact zoeken met een veterinair centrum.
De foto laat zien hoe zo’n internetcafé er uit ziet. De mevrouw in oranje saree is als ‘operator’ aan dit centrum verbonden. De meneer in het blauw sprak een woordje Engels en fungeerde als tolk.J – Jaarvergadering
In groten getale komen ze aangereden: de vrouwen die op weg zijn naar de Jaarvergadering van hun federatie. Er is ook een aantal mannen aanwezig. Omdat het percentage analfabetisme onder  vrouwen vaak hoger is dan onder mannen zijn het namelijk de mannen die de resultaten op papier hebben gezet en daarvan de vrouwen op de hoogte kunnen stellen.

In dit verband een klein stukje uitleg over de wijze waarop DHAN India werkt:
DHAN Foundation zet zich in voor honderdduizenden arme families in dorpen en sloppenwijken.
Om de zelfwerkzaamheid van deze mensen zo veel mogelijk te stimuleren, wordt gewerkt met zelfhulpgroepen, van zo’n 15 à 20 vrouwen of boeren. Deze zelfhulpgroepen zijn georganiseerd in clusters en die weer in federaties.
Een federatie kan bestaan uit ca. 3000 mensen.
  • de vrouwen maken meestal deel uit van microfinancieringsprojecten
  • de mannen zijn veelal georganiseerd rond water en landbouwprojecten voor boeren
 
Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | K tot en met O Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | K tot en met O
K – Kokosnoot / heilige Koe

De kokosnoot en de heilige koe strijden deze keer om de voorrang.
Daarom kies ik voor beide!
Kokosnoten   - en dan bedoel ik niet die harige dingen die je bij ons in de winkel kunt kopen, maar de verse, zachte exemplaren -   daar kun je niet omheen als je in India bent. Als men hartelijkheid wil betonen dan krijg je ‘tender coconut’ aangeboden. Het kapje wordt van de vrucht gesneden, je krijgt een rietje om het vocht te drinken en daarna mag je ook nog smullen van het zachte vruchtvlees.

En dan die heilige koe.
Waar je ook heen gaat in India: overal zie je koeien door de straten zwerven.
Een hindoe zal een koe nooit kwaad doen of doden. Ook zal hij geen rundvlees eten.
De koe is namelijk het meest heilige dier in India. Dit heeft meerdere redenen:
  • de koe wordt als heilig gezien omdat ze zorgt voor melk en voor producten die daarvan gemaakt kunnen worden;
  • daarnaast wordt de urine van de heilige koe gedronken als medicijn tegen diverse klachten;
  • en ook de mest zou een zuiverende werking hebben;
  • de koe staat centraal in het hindoeïsme, wordt aanbeden en wordt gezien als ‘de moeder der schepselen’, mede door de bijzondere aandacht die een koe aan haar kalf besteedt.
L - Lichtritueel


Als er tijdens een kerkdienst voor ons diaconale project wordt gecollecteerd, krijgt het Indiase Lichtritueel een plaats.
Een standaard, kleurig versierd op Indiase wijze, waarop 5 pitten zijn aangebracht die één voor één worden ontstoken. In India heeft dit ritueel de volgende betekenis:
Licht is een universeel symbool van waarheid, kennis en begrip. Licht fungeert als gids.
Het aansteken van een kaars of lamp betekent dat we niet in het donker struikelen.
De lamp (vlam) wordt ontstoken om diegenen die aanwezig zijn van duisternis naar licht te brengen.
Want duisternis staat voor onwetendheid, dubbelzinnigheid, leugen, angst en immoreel gedrag. Het aansteken van de lamp wil onnozelheid, tweeslachtigheid en angst verdrijven.
Mensen kunnen de waarheid zien in het licht.
De lamp heeft 5 pitten die verwijzen naar de 5 elementen: water, aarde, wind, vuur en ruimte.


M - movie van / mobiele bioscoop

Omdat ik India volgens het Nederlands ABC beschrijf, kan ik natuurlijk niet met de Engelse woorden movie van aankomen. movie = film  /  van = busje.
Laat ik er Nederlandse woorden voor zoeken: een mobiele bioscoop (namelijk geprojecteerd op de wand van een busje), waarmee medewerkers van DHAN Foundation de afgelegen, vaak analfabetische, stammenbevolking weten te bereiken.
Om daar door middel van korte filmpjes allerlei voorlichting te geven.
Over het belang van sanitatie bijvoorbeeld, oftewel: voorzieningen als wc’s, waterleiding en riolering, allemaal met de bedoeling dat mensen geen infectieziektes door poep oplopen.
Maar ook voorlichting over: het voorkomen van bloedarmoede, het belang van gezonde voeding, het gevaar van miltvuurbesmetting enz. enz.

N = naaimachine

Als ik de N wil benoemen, kan ik niet om de naaimachine heen.
Of het werk nu op straat wordt uitgeoefend of in de bijgebouwen van de tempels… je kunt de kleermakers achter hun naaimachines gewoon niet missen.
Het zijn altijd mannen die het kleermakersvak uitoefenen.
En omdat het trapnaaimachines zijn, maakt het niet uit dat de stroom weer eens uitvalt.
Vandaag besteld, betekent: morgen klaar.

O = onderwijs / oorlellen
Ons diaconale project is gericht op onderwijsinitiatieven.
Het onderwijs voor kinderen in armoede moet dus zeker worden genoemd:
- bijscholing (vergelijkbaar met onze Remedial Teaching) voor kinderen die achterblijven 
- onderwijs/opvoeding/voedzame maaltijden voor kinderen die min of meer aan hun lot worden
  overgelaten omdat de ouders vaak wekenlang van huis zijn om in de grote stad te proberen wat
  geld te verdienen.

Maar bij de O krijg ik ook meteen de ontzettend uitgezakte oorlellen op mijn netvlies.
De foto’s laten zien dat er grote gaten in de oorlellen zijn ontstaan, waarschijnlijk door die grote, zware oorhangers. Hoe arm de mensen ook zijn, de vrouwen dragen toch altijd wel sieraden (goedkope kwaliteit natuurlijk), die uiteraard van moeder op dochter gaan en waaraan je soms ook kunt aflezen (als je tenminste geen buitenstaander bent) of iemand gehuwd, ongehuwd of weduwe is.

      
 
Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | P tot en met T Stichting Vrienden van DHAN | India volgens Nederlands ABC | P tot en met T
P = pinda’s en platteland

Houdt u van pinda’s? Dan bent u niet de enige. De pinda, ook wel aardnoot of grondnoot genoemd, wordt door een groot deel van de menselijke familie gegeten. Pinda’s worden geproduceerd in 113 landen, maar China en India verbouwen samen meer dan de helft van de totale wereldopbrengst die jaarlijks de 40 miljoen ton overstijgt.
Pinda’s groeien als aardappels: onder de grond, via worteldraadjes aan de moederplant verbonden.

De P is ook van platteland. Vaak afgelegen gebieden, met een niet zo grote bevolkingsdichtheid.
De mensen proberen er per dag te voorzien in hun primaire basisbehoeften zoals eten, drinken, onderdak en veiligheid. Ze moeten daarbij zelfvoorzienend zijn.
Op de foto zie je een huisje waarop dakpannen en golfplaten liggen. Minstens zo vaak echter bestaat de dakbedekking uit riet of bamboe.