zondag 27 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Maarten Romkes

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Een nieuw jaar betekent sowieso een nieuw Avondmaalsproject: Stichting VisiteClowns.

Aan de Avondmaalscollecte ligt een oeroud motief ten grondslag. Ze stamt uit de vroegchristelijke kerk, toen Avondmaal en liefdemaal nog met elkaar verbonden waren. Over die liefdemaaltijden kunnen we al lezen in 1 Korintiërs 10 en 11. De gemeente bracht haar gave in natura naar de tafel van de diakenen die deze gaven weer uitdeelden aan de armen en de behoeftigen. Het was dus zeer bepaald een diaconale aangelegenheid.
Na de Voedselbanken (2019), Hart voor Moldavië (2020) en Schuldhulpmaatje (2021) hebben we dit jaar Stichting VisiteClowns als Avondmaalsproject gekozen.

Weliswaar draagt Stichting VisiteClowns niet bij aan bestrijding van armoede, ongelijkheid en uitsluiting in materiële zin, maar wèl aan bestrijding van armoede, ongelijkheid en uitsluiting als het om contact-hebben gaat. Stichting VisiteClowns richt zich op mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking. Men probeert zoveel mogelijk cliënten in zorginstellingen te bereiken en zorginstellingen ervaren de clowns en hun werk als een meerwaarde in de zorg.

IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. Stichting VisiteClowns


In het afgelopen jaar hebben we al een aantal keer op bijzondere manier dit Avondmaal gevierd.
In het begin van het jaar nog echt op afstand, later in de kerk, met inachtneming van de 1,5 meter regel. Samen met de diakenen werd elke keer besproken hoe we dit zouden doen. Steeds kwamen we uit op een gepaste wijze van vieren en steeds kwamen we nieuwe vragen tegen.
Zo blijven we nadenken over hoe we deze Tafel samen kunnen vieren, pandemie of niet. Dat betekent ook dat we blijven nadenken over wat er belangrijk is rondom het Avondmaal.
Ook voor deze zondag is er goed nagedacht over hoe te handelen.
We hopen natuurlijk dat velen van ons aanwezig kunnen zijn. In elk geval vieren en gedenken we samen dat Jezus zichzelf gegeven heeft. In brood en wijn gedenken we Zijn en ons leven. Elke keer krijgen we te eten en te drinken om gevoed het leven in te gaan. Een basisbehoefte. Niet voor niets klinken tijdens een avondmaalsviering die woorden: Kom, want alle dingen zijn gereed.
Ook deze zondag weer. Kom! Want alles zal klaarstaan om verder te kunnen.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug