Zondag 9 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor J. Aantjes
Kerkdienst Voorst

Thema: Vreemdeling zijn
Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom, mededelingen en voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied    Psalm 66: 1    Breek, aarde, uit in jubelzangen
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Kyrië > Lied van cd.   Sela > lied: Kyrië
 • Glorialied    213: 1 en 4      Morgenglans der eeuwigheid
 • Gebed bij de opening van de bijbel, om licht van de Geest.
 • Bijbellezing   1 Petrus 1: 1 – 4 en 2: 9 - 12
 • Lied      835: 1 en 4  Jezus, ga ons voor. 
 • Overweging
 • Lied        657: 1 en 4   Zolang wij ademhalen.    
 • Collecten    
 • Gebeden
 • Slotlied       886    Abba Vader 
 • Zegenbede

Collecte
Vandaag is het Moederdag en zou er gecollecteerd worden voor ons Oegandaproject.
Maar de lancering daarvan hebben we uitgesteld tot er weer fysiek gekerkt mag worden.
Een vervangende collectebestemming was snel gevonden: de Voedselbanken in de regio.
Voedselbank Apeldoorn: NL65 RABO 0119 0766 67
Voedselbank Zutphen: NL91 INGB 0001 4689 99
Voedselbank Deventer: NL29 RABO 0114 0391 35

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug